Közadatkereső
  
Elektronikus ügyintézés
Térítési díj befizetési időpont
Orvosi ügyelet
Új humanizmus ösztöndíj pályázat
TÁJÉKOZTATÓ
az EFOP-3.9.2-16-2017-00002
Új humanizmus – Humán kapacitás fejlesztése Sárbogárd térségében”
című pályázathoz kapcsolódó ösztöndíjról:

TÁJÉKOZTATÓ (letölthető)

*

20/2018. (XII.21.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET (letölthető)

Tűzgyújtás

Tájékoztató

TŰZGYÚJTÁSRÓL


A kerti hulladék nyílttéri égetése

csak szeptember 15. és május 15. között naponta 8.00 óra és 19.00 óra között lehetséges, ha a hatáskörrel rendelkező szerv ez időszakra országos tűzgyújtási tilalmat nem rendel el.
Erről információ: ITT
 
Dr. Venicz Anita
   jegyző   

 

Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák
KSH Közlemény ELEF2019

KSH KÖZLEMÉNY
2019. évi Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
2019. szept. 16. - dec. 16.

Egyenlő Bánásmód Hatóság

Egyenlő Bánásmód Hatóság
Egyenlő bánásmód
- mindenkit megillet!

Áramszünet tájékoztató
Rendőrségi tájékoztató
Egészségügyi tájékoztatók
Téli rezsicsökkentés
Oklevél
A NEMZETI KÜLGAZDASÁGI
HIVATAL OKLEVELE SÁRBOGÁRD
részére

 

 

 

 

Legfrissebb
BURSA HUNGARICA 2020 * KSH Közl. *
Térítési díj táj. bal oldali boxban találhat
ó!
*
 
 
 
 
 
Sb-i Járási Hiv.ügyf.fog. *  NAV ügyfélfogadási rendje*
                                                     
 
 
Táj. a kormányablakokban be nem nyújtható kérelmekről *  *
Ajánlati felhívás telekértékesítésre (Fenyo u. 4 db)

 

Ajánlati felhívás

 

 

1.)     Ajánlati felhívás

 

         Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete 315/2007.(XI.9.) Kth. határozat alapján telekértékesítésre ajánlati felhívást tesz közzé, a város ÉK-i részén található 4 db építési telekre, magánerős lakásépítés céljából.

 

 

2.)     Az ajánlati felhívás az alábbi telkekre vonatkozik

 

 

Sor-

szám

 

Utca

 

Hrsz

 

m2

Minimum

vételár:

1300 Ft+ÁFA x m2

1

Fenyő

888/1

800

1.300.000 Ft

2

Fenyő

888/2

793

1.288.600 Ft

3

Fenyő

888/3

787

1.278.900 Ft

4

Fenyő

1069/22

1184

1.924.000 Ft

 

 

3.)     Az építési telkek műszaki jellemzői

 

          Kiépített út melletti ingatlanok, a Fenyő utca vizes makadám burkolatú. Az ingatlanok mentén az alábbi közmű törzshálózatok épültek ki: víz, villany,  szennyvíz.

 

        A törzshálózatokra történő csatlakozásért külön közműfejlesztési hozzájárulást a víz, szennyvíz esetében fizetni nem kell, az a vételárban szerepel. A vételár nem tartalmazza a víz, villany közműbekötések díját, ill. házi szennyvíz átemelők beüzemelésének költségét. Ezen költségek az ingatlantulajdonost terhelik.

 

          Az ingatlanra a szennyvíz leágazó vezeték és a házi átemelő aknák kiépítésre kerültek, az átemelő berendezések a Fejérvíz Zrt (Sárbogárd, Tinódy u.146.) telephelyén díjmentesen átvehetőek. A víz és szennyvíz bekötéssel, beüzemeléssel járó mindennemű költség a leendő tulajdonosokat terheli.

 

          A telkek magánerős lakásépítésre szolgálnak, beépítettségük: kertvárosias lakóterület, tervezett oldalhatáros beépítéssel .

 

-

Megengedett legkisebb-legnagyobb építmény magasság

Kialakult fő rendeltetésű épület esetében 3,00 – 4,50 m. Nem fő rendeltetésű, ill. gazdasági épület esetében 3,00 – 4,00 m.

-

Beépítettség megengedett legnagyobb mértéke

 

30 %

-

Beépítési mód

Oldalhatáron álló beépítéssel

-

Megengedett legnagyobb szintterületi mutató

 

0,5

 

 

4.)     Az ingatlant terhelő kötelezettségek

 

Az ingatlan tehermentes.

Az ingatlant terhelő kötelezettség az építési telek adásvételi szerződésben vállalt 4 év beépítési kötelezettség. A beépítési kötelezettséget a kiíró abban az esetben tekinti teljesítettnek, amennyiben a lakásra használatbavételi engedéllyel rendelkezik a tulajdonos.

A beépítési kötelezettség teljesítésének biztosítására a 4 év eredménytelen eltelte esetére eladó (kiíró) az ingatlan visszavásárlásának jogát az adásvételi szerződésben kiköti.

A visszavásárlási ár az eredeti vételár összege csökkentve a használat idejére felszámolandó bérleti díj összegével, növelve a telekre fordított, számlával igazolt hasznos ráfordítások összegével.

                                              

5.)     Az ajánlat benyújtásának általános szabályai

 

      Általános követelmény, hogy egy személy csak egy ingatlanra nyújthat be pályázatot.

=       Legalább minimális vételár megadásával, annak a szerződéskötés időpontjában történő egyösszegű fizetésének vállalásával.

=       Beépítési kötelezettség vállalása, visszavásárlási jog kikötése, elfogadása.

 

-        Ingatlannal rendelkező személy is pályázhat az alábbi feltételek szerint:

 

=       Nyilatkoznia kell arról, hogy a tulajdonában levő lakást, vagy családi házat a beépítési kötelezettség időpontjáig értékesíti.

=       Az új lakás építésével lakhatási körülményeiben minőségi változást ér el.

=       Meg kell határoznia a tulajdonában levő ingatlan (családi ház, lakás) jellemzőit, alapterületét, kitérve a ház falazatára, építési évére, komfortfokozatára.

 

6.)     Az ajánlat benyújtás helye, ideje

 

6.1.  Az ajánlati felhívás megjelenésének dátuma Sárbogárd város honlapján, a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján és a Sárréti Hídban, 2010. május 12-e.

        A vételi ajánlatok benyújtásának határideje: 2010. június 14-e délelőtt 10.00 óra.

          Helye:  7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

                       Sárbogárd Város Polgármesteri Hivatala I. emelet 6. iroda.

 

6.2.   A vételi ajánlatot 2010. június 14-ig kell benyújtani zárt borítékban Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestület Pénzügyi, Városgazdálkodási és Városfejlesztési Bizottság elnökének címezve. A borítékon jól láthatóan legyen feltüntetve: „Vételi ajánlat építési telekre. Csak bizottság által bontható fel.”

 

7.)     Az ajánlat elbírálás módja, határideje

 

7.1.   Az ajánlati felhívásra érkezett ajánlatokat a Pénzügyi, Városgazdálkodási és Városfejlesztési Bizottság 2.000.000 Ft-ig, 2.000.000 Ft felett a Pénzügyi, Városgazdálkodási és Városfejlesztési Bizottság javaslatára a Képviselőtestület bírálja el.

         

         A beérkezett vételi ajánlatokat a Pénzügyi, Városgazdálkodási és Városfejlesztési Bizottság az alábbi szempontok szerint bírálja el:

 

 

 

Szempontok

Pontszám

1.

Vételár esetén 1.000 Ft/m2  felett 100 Ft-ként

5 pont

2.

35 év alatti házas, vagy élettárs

10 pont

3.

Gyermekek száma/gyermekenként

10 pont

4.

4 évnél rövidebb beépítési idő vállalása (1-től 4-ig arányosítva)

 

20 pont

5.

Nagykorú

10 pont

6.

Magyar állampolgár

10 pont

7.

 A közigazgatási területen belül lakó

10 pont

 

7.2.   Abban az esetben, ha több ajánlat érkezik, a magasabb pontszámot elért ajánlattevő nyeri el a vételi jogot. Azonos pontszám esetén a vételi jogról sorsolás dönt.

          A beérkezett ajánlatokat a Pénzügyi Városgazdálkodási és Városfejlesztési Bizottság 2010. június 20-ig bírálja el.

          A 4 évnél rövidebb beépítési kötelezettséget vállalót a késedelmes teljesítés idejére a Ptk szerinti kamatkifizetés terheli.

          Amennyiben ingatlannal nem rendelkező és ingatlan tulajdonos azonos pontszámot ér el, a nyertes ajánlattevő az ingatlannal nem rendelkező nyeri el a vételi jogot.

 

8.)     A döntésről való tájékoztatás

 

        A Pénzügyi, Városgazdálkodási és Városfejlesztési Bizottság döntéséről a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel és Sárréti Hídban történő hirdetéssel tájékoztatja a lakosságot.

 

        Az ingatlanokról bővebb felvilágosítást a Polgármesteri Hivatal I. emelet 6-os számú irodájában Fehér Mihálynénál lehet kérni, vagy telefonon a 25/520-260 - 22-es melléken.

 

 

Sárbogárd, 2010. május 5.

                                                                 

 

                                                            Dr. Krupa Rozália

                                                                         jegyző                         

EU-s pályázatok

EU-s pályázatok

Köszöntő


 

  Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése településünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási eredmény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehetségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester

 

 


Pályázat KDOP 4.1.1

 

TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról
Vállalkozási szerződés módosítás
Tájékoztató a szerződés teljesítéséről

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató

 

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról 

 

 

L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 7
. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet

 


Újratervezés

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001 „Újratervezés” – Sárbogárd város központjának megújítása városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló mini-projektek

Közlemény

 

Közlemény II.

 

1.) "A civilszervezetek együttműködésének erősítése"

2.) "A környezettudatos szemlélet elterjesztése, erősítése Sárbogárdon" 

 

3. „A helyi identitástudat fejlesztése

4. „A „könyvtár” múltja, jelene és jövője

5. „Vállalkozói alapismeretek képzés és tanácsadás”

Pályázathoz kapcsolódó
mellékletek:

Jelentkezési lap

Szerződéstervezet

Szakmai beszámoló

Értesítőlevél minta

Pályázat életút

Kommunikáció

Helyszíni szemle jegyzőkönyv

Számla és bérösszesítők

 

 


TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON"
 
című projekt 
  
  
 
 
 
 
Bemutatás
                  
Megvalósítás  
 
Meghívó

Vakok és gyengénlátók számára

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
 
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon"
 
című projekt
 
  
 
 
 
 
Bemutatás
 
Megvalósítás
 
Meghívó

Csilagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Tájékoztató (kézilabda)
VAX KÉZILABDA EGYESÜLET SÁRBOGÁRD
2019

2018
Határozat
Kérelem
 

Tájékoztató (kosárlabda)
 SÁRBOGÁRDI KOSÁRLABDA CLUB
 
Határozat

Kérelem
 

Tájékoztató (Sárszm. SE)
 Sárszentmiklósi SE sportfejlesztési program
 Határozat (2016.11.18): 
Határozat (2017.03.09): 
Határozat (2017-18): 
Határozat (2018.10.29):
 Sportfejlesztési program(2017)
Sportfejlesztési program: 
 Sportfejlesztési program(2018)

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése
 KEOP-5.7.0/15-2015-091
  pályázat
 
Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése 
 
 
 

 

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése
 
KEOP-5.7.0/15-2015-0180
pályázat

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése


Gyepmester
 Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem