Közadatkereső
  
Elektronikus ügyintézés
Térítési díj befizetési időpont
Orvosi ügyelet
Új humanizmus ösztöndíj pályázat
TÁJÉKOZTATÓ
az EFOP-3.9.2-16-2017-00002
Új humanizmus – Humán kapacitás fejlesztése Sárbogárd térségében”
című pályázathoz kapcsolódó ösztöndíjról:

TÁJÉKOZTATÓ (letölthető)

*

20/2018. (XII.21.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET (letölthető)

Tűzgyújtás

Tájékoztató

TŰZGYÚJTÁSRÓL


A kerti hulladék nyílttéri égetése

csak szeptember 15. és május 15. között naponta 8.00 óra és 19.00 óra között lehetséges, ha a hatáskörrel rendelkező szerv ez időszakra országos tűzgyújtási tilalmat nem rendel el.
Erről információ: ITT
 
Dr. Venicz Anita
   jegyző   

 

Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák
KSH Közlemény ELEF2019

KSH KÖZLEMÉNY
2019. évi Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
2019. szept. 16. - dec. 16.

Egyenlő Bánásmód Hatóság

Egyenlő Bánásmód Hatóság
Egyenlő bánásmód
- mindenkit megillet!

Áramszünet tájékoztató
Rendőrségi tájékoztató
Egészségügyi tájékoztatók
Téli rezsicsökkentés
Oklevél
A NEMZETI KÜLGAZDASÁGI
HIVATAL OKLEVELE SÁRBOGÁRD
részére

 

 

 

 

Legfrissebb
BURSA HUNGARICA 2020 * KSH Közl. *
Térítési díj táj. bal oldali boxban találhat
ó!
*
 
 
 
 
 
Sb-i Járási Hiv.ügyf.fog. *  NAV ügyfélfogadási rendje*
                                                     
 
 
Táj. a kormányablakokban be nem nyújtható kérelmekről *  *
2007. május 11.

M e g h í v ó
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete
2007. május  11-én (pénteken) 9.00 órakor
ülést tart, melyre meghívom


Az ülés helye:  Polgármesteri Hivatal Díszterme
  7000. Sárbogárd, Hősök tere 2.

Napirend:

1. A város egészségügyi alapellátásáról szóló beszámoló, a következő évekre való felkészülés. 
 Előadók. I-VI. felnőtt orvosi körzetek orvosai
   I-III. gyermekorvosi körzetek orvosai
  védőnők

2. Tájékoztató az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról, a gyermekvédelem helyzetéről.
 Előadók: Hatósági Osztály vezetője
   Gyámhivatal vezetője
   Intézmények gyermekvédelmi felelősei
   Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat vezetője

3. Tájékoztató az országban működő támogató szolgáltatókról, különös tekintettel a MOVE BÉTA KHT által kifejtett tevékenységre.
 Előadó: jegyző
   MOVE BÉTA KHT vezető

4. Városi Bölcsőde időszakos gyermekfelügyeleti tevékenysége.
 Előadó: jegyző
   intézményvezető

5. Gyermekjóléti társulási megállapodás módosítása.
 Előadó: jegyző

6. Az egyes szociális ellátásokról szóló 28/2006.(VI.15.) Kth. számú rendelet módosítása.
 Előadó: jegyző 

7. Az önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása.
 Beterjesztő: polgármester
 Előadó: jegyző
   Gazdasági Osztály vezetője

8. A 2006. évi pénzmaradvány elszámolása.
 Beterjesztő: polgármester
 Előadók: jegyző
   Gazdasági Osztály vezetője

9. Fejér Megyei Önkormányzati intézmények átszervezésének véleményezése.
 Előadó: polgármester

10. Nevelési – oktatási intézmények eszközfejlesztési terve.
 Előadó: jegyző

11. Pályázati önrész biztosítása nevelési – oktatási intézmények eszközfejlesztési pályázatához.
 Előadó: jegyző

12. OKM Közkincs III. pályázatán való részvétel könyvtár infrastruktúra fejlesztésére.
 Előadó: polgármester

13. OKM Közkincs III. pályázatán való részvétel művelődési központ infrastruktúra fejlesztésére.
 Előadó: polgármester

14. A nevelési – oktatási intézmények csoportszámának meghatározása a 2007/2008-as tanévre.
 Előadó: jegyző

15. Ajánlati felhívás Sárbogárd város útjainak felújítására.
 Előadó: polgármester

16. A közvilágítás üzemeltetéséről, karbantartásáról döntés.
 Előadó: polgármester

17. Tájékoztató a kegyeleti közszolgáltatói megállapodás hatályosulásáról a szükséges temető bővítésekről.
 Előadó: jegyző

18. Pályázat benyújtása 2008. évben tervezett útfelújításra.
 Előadó: polgármester

19. Az önkormányzati tulajdont képező 2358/3/A/2 hrsz-ú ingatlan beruházásához hozzájárulás és elővásárlási jog biztosítása.
 Előadó: jegyző

20. A sárbogárdi 992/2 hrsz-ú ingatlan felajánlásáról döntés.
 Előadó: polgármester

21. Iskolabusz szolgáltatás biztosításáról döntés.
 Előadó: polgármester

22. Közbeszerzési eljárás konyhák üzemeltetésére.
 Előadó: polgármester

23. 2007. évi közbeszerzési terv módosítása.
 Előadó: jegyző

24 Konzorciumi megállapodásról döntés.
 Előadó: ÜJB. elnök
    ESZB. elnök
    PVVB. elnök

25. Tájékoztató a szélessávú közműhálózat építéséről Sárbogárdon.
 Előadó: polgármester
    Synergon RT képviselője

26. A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Társulási beruházásában megvalósuló létesítmények üzemeltetésére közszolgáltató kijelölése.
 Előadó: polgármester

27. A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Társulás társulási megállapodásának és alapító okiratának módosítása.
 Előadó: polgármester

28. A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Társuláshoz történő csatlakozásról döntés.
 Előadó: polgármester

29. Tájékoztató az előirányzatok felhasználásáról és az általános tartalék alakulásáról.
 Előadó: jegyző

30. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
 Előadók: a végrehajtásért felelősök

31. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről.
 Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról.

32. Bejelentések, interpellációk.


Zárt ülés:

1. Az „Év Közalkalmazottja kitüntetés 2007. évi adományozása.
 Előadó: ÜJB. elnöke

2. Pro Urbe kitüntetés 2007. évi adományozása.
 Előadó: ÜJB. elnöke

3. „Sárbogárd Város Sportjáért” kitüntetés 2007. évi adományozása.
 Előadó: ÜJB. elnök


4. Lakásbérleti szerződés meghosszabbítása.
 Előadó: polgármester

5. Sárrét-Víz KHT. ügyvezető díjazása.
 Előadó: polgármester

6. Első lakáshoz jutók támogatása.
 Előadó: ESZB. elnök

7. Bejelentések.

 


Sárbogárd, 2007. május 02.

 


Juhász János
polgármester

EU-s pályázatok

EU-s pályázatok

Köszöntő


 

  Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése településünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási eredmény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehetségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester

 

 


Pályázat KDOP 4.1.1

 

TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról
Vállalkozási szerződés módosítás
Tájékoztató a szerződés teljesítéséről

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató

 

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról 

 

 

L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 7
. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet

 


Újratervezés

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001 „Újratervezés” – Sárbogárd város központjának megújítása városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló mini-projektek

Közlemény

 

Közlemény II.

 

1.) "A civilszervezetek együttműködésének erősítése"

2.) "A környezettudatos szemlélet elterjesztése, erősítése Sárbogárdon" 

 

3. „A helyi identitástudat fejlesztése

4. „A „könyvtár” múltja, jelene és jövője

5. „Vállalkozói alapismeretek képzés és tanácsadás”

Pályázathoz kapcsolódó
mellékletek:

Jelentkezési lap

Szerződéstervezet

Szakmai beszámoló

Értesítőlevél minta

Pályázat életút

Kommunikáció

Helyszíni szemle jegyzőkönyv

Számla és bérösszesítők

 

 


TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON"
 
című projekt 
  
  
 
 
 
 
Bemutatás
                  
Megvalósítás  
 
Meghívó

Vakok és gyengénlátók számára

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
 
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon"
 
című projekt
 
  
 
 
 
 
Bemutatás
 
Megvalósítás
 
Meghívó

Csilagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Tájékoztató (kézilabda)
VAX KÉZILABDA EGYESÜLET SÁRBOGÁRD
2019

2018
Határozat
Kérelem
 

Tájékoztató (kosárlabda)
 SÁRBOGÁRDI KOSÁRLABDA CLUB
 
Határozat

Kérelem
 

Tájékoztató (Sárszm. SE)
 Sárszentmiklósi SE sportfejlesztési program
 Határozat (2016.11.18): 
Határozat (2017.03.09): 
Határozat (2017-18): 
Határozat (2018.10.29):
 Sportfejlesztési program(2017)
Sportfejlesztési program: 
 Sportfejlesztési program(2018)

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése
 KEOP-5.7.0/15-2015-091
  pályázat
 
Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése 
 
 
 

 

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése
 
KEOP-5.7.0/15-2015-0180
pályázat

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése


Gyepmester
 Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem