Közadatkereső
  
Elektronikus ügyintézés
LAKOSSÁGI FÓRUM 2019
Térítési díj befizetési időpont
Orvosi ügyelet
Tűzgyújtás

Tájékoztató

TŰZGYÚJTÁSRÓL


A kerti hulladék nyílttéri égetése

csak szeptember 15. és május 15. között naponta 8.00 óra és 19.00 óra között lehetséges, ha a hatáskörrel rendelkező szerv ez időszakra országos tűzgyújtási tilalmat nem rendel el.
Erről információ: ITT
 
Dr. Venicz Anita
   jegyző   

 

Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák
Új humanizmus ösztöndíj pályázat
TÁJÉKOZTATÓ
az EFOP-3.9.2-16-2017-00002
Új humanizmus – Humán kapacitás fejlesztése Sárbogárd térségében”
című pályázathoz kapcsolódó ösztöndíjról:

TÁJÉKOZTATÓ (letölthető)

*

20/2018. (XII.21.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET (letölthető)

KSH Közlemény ELEF2019

KSH KÖZLEMÉNY
2019. évi Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
2019. szept. 16. - dec. 16.

Egyenlő Bánásmód Hatóság

Egyenlő Bánásmód Hatóság
Egyenlő bánásmód
- mindenkit megillet!

Áramszünet tájékoztató
Rendőrségi tájékoztató
Egészségügyi tájékoztatók
Téli rezsicsökkentés
Oklevél
A NEMZETI KÜLGAZDASÁGI
HIVATAL OKLEVELE SÁRBOGÁRD
részére

 

 

 

 

Legfrissebb
Meghívó SNRÖ Közmeghallgatásra nov. 20. *
Térítési díj táj. bal oldali boxban találhat
ó!

KSH Közl. * Pályázatok *                       TOVÁBB >>>>>
 
 
 
 

Térítési díj táj. bal oldali boxban találhat
ó!
*
 
 
 
 
 
 Áramszünet táj. bal oldali boxban
Sb-i Járási Hiv.ügyf.fog. *  NAV ügyfélfogadási rendje*
                                                     
 
Táj. a kormányablakokban be nem nyújtható kérelmekről *  *
2009. augusztus 11.

Sárbogárd Város Polgármestere

7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

 

M e g h í v ó

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete

2009. augusztus  11-én (kedd)  9.00 órakor

ülést tart, melyre meghívom

 

Az ülés helye:               Polgármesteri Hivatal Díszterme

                        7000. Sárbogárd, Hősök tere 2.

Napirend:

 

1.        A város nevelési-oktatási intézményeinek beszámolója tevékenységükről, a személyi, tárgyi feltételekről a következő tanévre való felkészülés teendőiről.

Előadó:            Intézményvezetők (Központi Ált. Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat, ÁMK)

 

2.                  Az ÁMK intézményi dokumentumainak módosítása.

Előadó:            jegyző

 

3.                  A Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat intézményi dokumentumainak módosítása.

Előadó:            jegyző

 

4.                 Létszámbővítés az ÁMK Egységes Pedagógiai Szolgálatnál.

Előadó:            polgármester

 

5.                 Intézményi térítési díjak megállapítása.

Előadó:            jegyző

 

6.                 A Városi Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása.

Előadó:            polgármester

 

7.        Tájékoztató az önkormányzat 2009. évi költségvetésének első félévi alakulásáról.

 Előadók:          polgármester

                        jegyző

                        Gazdasági osztályvezető

 

8.        Az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 9/2009.(II.19.) Ktr. sz. rendeletének módosítása.

Beterjesztő:      polgármester

Előadók:          jegyző

                       Gazdasági Osztály vezetője     

 

9.                  A Közfoglalkoztatási terv módosítása, tájékoztató az első félévben végzett munkákról.

Előadó:            polgármester

 

10.       Az egyes szociális ellátásokról szóló 28/2006.(VI.15.) Ktr. sz. rendelet módosítása. 

Előadó:            jegyző

 

11.      Önkormányzati rendeletek felülvizsgálata a belső piaci szolgáltatásokról szóló      2006/123/EK irányelv alapján.

Előadó:            jegyző

 

12.       Önkormányzati rendeletek jogharmonizációs

           és egyéb  módosítása.

Előadó:            jegyző

 

12/1     A lakások és helyiségek bérletére

            és elidegenítésükre vonatkozó egyes

                  szabályokról szóló rendelet módosítása.

 

12/2    A járművek behajtási engedélyeinek
                kiiadási  és felülvizsgálati rendjéről s
zóló

           rendelet  módosítása.

 

12/3     A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló rendelet módosítása.    

 

12/4    A talajterhelési díjról szóló rendelet módosítása.

 

12/5    Az önkormányzat tulajdonáról, a tulajdonosi jogok gyakorlásáról, a vagyonnal való gazdálkodásról és elidegenítésének egyes szabályairól szóló rendelet módosítása.

 

12/6    Sárbogárd Város díszpolgári címének és kitüntetéseinek alapításáról és adományozásáról szóló rendelet módosításáról.

 

12/7    A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló rendelet módosítása.

 

12/8     Az épített környezet alakításáról és az építészeti örökség helyi védelméről szóló rendelet módosítása.

 

12/9     A temetőkről és a temetkezésről szóló rendelet módosítása.

 

12/10   A közterületek használatának szabályozásáról és rendjéről szóló rendelet módosítása.

 

12/11  Az önkormányzati környezetvédelmi alap működéséről szóló rendelet módosítása.

 

12/12  Az ivóvíz és csatornaszolgáltatás közületi és lakossági díjának megállapításáról szóló rendelet módosítása.

 

12/13  A távhő és melegvíz-szolgáltatás díjának megállapításáról és alkalmazási feltételeiről szóló rendelet módosítása.

 

 

 

13.   Az   önkormányzat közművelődési feladatairól  szóló 
 27/2008.(X.9.) 
Ktr. 
sz. rendelete   módosításáról.

           Előadó: jegyző

 

14.      Egyes önkormányzati rendeletek hatályon

           kívül  helyezése.

Előadó:            jegyző

 

15.       Avízi-közművek üzemeltetéséért fizetett 2009. I. félévi bérleti díj felhasználásáról döntés.

Előadó:            polgármester

 

16.        Testvértelepülési kapcsolat kialakítása Zetelakával.

Előadó:            polgármester

 

17.      Gergely köz 3. szám alatti 741/2/A/7 hrsz-ú társasházi
     lakás értékesítése.

Előadó:            polgármester

 

18.        Közbeszerzési eljárás kiírása fejlesztési hitel felvételére.

Előadó:            polgármester

 

19.       Tájékoztató az előirányzatok felhasználásáról és az
     általános tartalék   a
lakulásáról.    

Előadó:            jegyző

 

            20.       Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

            Előadók:          a végrehajtásért felelősök

20/1, 20/2, 20/3, 20/4, 20/5, 20/6, 20/7 20/8 

 

21.       Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb
                       eseményekről, intézkedésekről.        

            Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról.

 

22.      Bejelentések,  interpellációk.                     

           22/1,  22/2,  22/3,  22/4                      

 

Zárt ülés:

 

1.                  A város Díszpolgára kitűntetés 2009. évi adományozása.

Előadó:            ÜJB. elnök

           

2.                  Pro Urbe kitűntetés 2009. évi adományozása.

Előadó:            ÜJB. elnök

           

3.                "Sárbogárd Ifjúságáért” kitűntetés  2009.

           évi adományozása.

Előadó:            ÜJB. elnök

 

4.                  Védőnői pályázat elbírálása.

Előadó:            polgármester

 

5.                  Lakásbérletről döntés.

Előadó:            polgármester

 

6.                  Átmeneti segély fellebbezés elbírálása.

Előadó:            ESZB. Elnök

 

7.                  Bejelentések

 

 

 

 

Sárbogárd, 2009. július 30.

 

                                                       Juhász János

                                                       polgármester

 

 

 

 

EU-s pályázatok

EU-s pályázatok

Köszöntő


 

  Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése településünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási eredmény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehetségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester

 

 


Pályázat KDOP 4.1.1

 

TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról
Vállalkozási szerződés módosítás
Tájékoztató a szerződés teljesítéséről

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató

 

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról 

 

 

L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 7
. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet

 


Újratervezés

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001 „Újratervezés” – Sárbogárd város központjának megújítása városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló mini-projektek

Közlemény

 

Közlemény II.

 

1.) "A civilszervezetek együttműködésének erősítése"

2.) "A környezettudatos szemlélet elterjesztése, erősítése Sárbogárdon" 

 

3. „A helyi identitástudat fejlesztése

4. „A „könyvtár” múltja, jelene és jövője

5. „Vállalkozói alapismeretek képzés és tanácsadás”

Pályázathoz kapcsolódó
mellékletek:

Jelentkezési lap

Szerződéstervezet

Szakmai beszámoló

Értesítőlevél minta

Pályázat életút

Kommunikáció

Helyszíni szemle jegyzőkönyv

Számla és bérösszesítők

 

 


TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON"
 
című projekt 
  
  
 
 
 
 
Bemutatás
                  
Megvalósítás  
 
Meghívó

Vakok és gyengénlátók számára

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
 
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon"
 
című projekt
 
  
 
 
 
 
Bemutatás
 
Megvalósítás
 
Meghívó

Csilagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Tájékoztató (kézilabda)
VAX KÉZILABDA EGYESÜLET SÁRBOGÁRD
2019

2018
Határozat
Kérelem
 

Tájékoztató (kosárlabda)
 SÁRBOGÁRDI KOSÁRLABDA CLUB
 
Határozat

Kérelem
 

Tájékoztató (Sárszm. SE)
 Sárszentmiklósi SE sportfejlesztési program
 Határozat (2016.11.18): 
Határozat (2017.03.09): 
Határozat (2017-18): 
Határozat (2018.10.29):
Határozat (2019.08.21):
Határozat (2019.09.09):
 Sportfejlesztési program(2017)
Sportfejlesztési program: 
 Sportfejlesztési program(2018)
 Sportfejlesztési program(2019)

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése
 KEOP-5.7.0/15-2015-091
  pályázat
 
Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése 
 
 
 

 

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése
 
KEOP-5.7.0/15-2015-0180
pályázat

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése


Gyepmester
 Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem