Közadatkereső
  
Elektronikus ügyintézés
Térítési díj befizetési időpont
TÉRÍTÉSI DÍJ BEFIZETÉS
Pályázati felhívás
Sárszentmiklósi Orvosi Rendelő
Orvosi ügyelet
Sajtóközlemény
Tűzgyújtás

Tájékoztató

TŰZGYÚJTÁSRÓL


A kerti hulladék nyílttéri égetése

csak szeptember 15. és május 15. között naponta 8.00 óra és 19.00 óra között lehetséges, ha a hatáskörrel rendelkező szerv ez időszakra országos tűzgyújtási tilalmat nem rendel el.
Erről információ: ITT
 
Dr. Venicz Anita
   jegyző   

 

Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák
KSH Közlemények

KSH KÖZLEMÉNY
2019. évi Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
2019. szept. 16. - dec. 16.

---------------------
Áramszünet tájékoztató
Archiv információk

Téli rezsicsökkentés
Oklevél
A NEMZETI KÜLGAZDASÁGI
HIVATAL OKLEVELE SÁRBOGÁRD
részére

 

 

 

 

Pályázati Sárhatvani Klub üzemeltetésére

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete

az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló  27/2008. (X. 9.) önkormányzati rendelet

szerint pályázatot hirdet közművelődési feladat-ellátás átadására az önkormányzati fenntartású Sárhatvani Klub  közművelődési megállapodással történő további üzemeltetésére.

 

A pályázat célja:

 

Az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló   27/2008. (X. 9.) önkormányzati rendelet értelmében a közművelődési feladat ellátása az alábbi feltételek  szerint:

 

1. A Sárhatvani Klub (7019 Sárbogárd- Sárhatvan, József A. u. 26. Hrsz.: 534 alapterülete: 174,23 m2., mely tartalmazza a volt óvoda helyiségeit is)

    / továbbiakban: Klub /az Önkormányzat tulajdonában van. Az Önkormányzat az 1997. évi CXL. törvény 76. §-ában meghatározott közművelődési feladatait, ugyanezen tv. 79. §-a, illetve a 27/02008. (X. 9.)  önkormányzati rendelet

 / továbbiakban: Rendelet /értelmében a Klub üzemeltetésére, a Rendeletében    megfogalmazott közművelődési feladatok megvalósítására a nyertes Pályázóval közművelődési megállapodást köt.

 

2. A megállapodást a Klub üzemeltetésének rendezése, az Önkormányzat    kötelező  közművelődési feladatainak ellátása érdekében kötik.

 

3. Az Önkormányzat 2012. évi 769.000 támogatást biztosít az alábbiakban meghatározott közművelődési feladatok ellátásáért, megszervezéséért, a Klub üzemeltetéséért.

   Az évi támogatási hozzájárulást negyedéves bontásban kerül utalásra.

 

       4. A nyertes Pályázó köteles a támogatásról elsődlegesen a havi közüzemi számlák és a  fizetés teljesítését igazoló átutalás, csekk másolatának , azon túl olyan kulturális rendezvény számlája másolatának, amelyiknél jegyértékesítésből bevétel nem keletkezett negyedévente a Polgármesteri Hivatal közművelődési referenséhez történő benyújtásával elszámolni a negyedévet követő hó 15. napjáig.

 

5. A fent említett támogatás ellenében a nyertes Pályázó gondoskodik a Rendelet  értelmében az alábbi    feladatok ellátásáról:

 

 Vállalja a városrészi közösségi élet szervezését, ennek érdekében:

               -   ünnepeket, szórakozási alkalmakat teremt,

           -   helyismereti kiállításokat,    rendezvényeket produkál,

           -  a közösségi teret a településrész lakosainak rendelkezésére bocsátja.
  -  támogatja az ismeretszerző, amatőr alkotó, művelődési közösségek és
     civil szervezetek működését, azok tevékenységéhez, közösségi programjaihoz lehetőség szerint biztosítja a helyszínt.

          - A Klub közművelődési szolgáltatásait a házszabályok betartásával minden lakos igénybe veheti.

 

  7. A Klub nyitva tartása a  megállapodás megkötésekor érvényben lévő: heti 2-3 alkalommal 17-20 óra közötti  nyitva tartási rend szerint. A nyertes  Pályázó a nyitva tartási időt  a rendezvényeknek megfelelően módosíthatja, azonban  az intézmény heti nyitva tartási idejét a jelenlegi alá nem csökkentheti.

 

8. A nyertes Pályázó a Klubban csak akkor engedélyezhet nem közművelődési  profitorientált tevékenységet (pl. vásárok), ha az a szakmai munkát nem akadályozza. , éppen ezért a nem kulturális, profitorientált tevékenység a Klub fent meghatározott nyitva tartási idején kívül zajlik. 

 

9.  A szakmai munkát a továbbiakban úgy kell szervezni, hogy minimum a tavalyi év szintjén teljesüljenek. Amennyiben a nyertes Pályázónak felróható okból a közművelődési tevékenység csökken vagy annak minősége romlik, akkor az Önkormányzat az éves működési támogatást arányos mértékben csökkenti.

 

10. A nyertes Pályázó köteles a tevékenységére, illetve a közművelődési feladatok megvalósítására vonatkozó összes jogszabályt betartani,  így főképpen a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. számú tv. ide vonatkozó paragrafusait, illetve az Önkormányzat Rendeletét.  Gondoskodik az intézmény szakszerű működéséről, anyagilag-erkölcsileg is felel a Klubban folyó tevékenységért, így azt legjobb tudása, szakmai képzettsége és ismeretei szerint irányítja.

 

A nyertes pályázótól, illetve a szolgáltatás ellátásában közreműködő személyektől megkövetelt szakképzettség: legalább középfokú közművelődési szakképesítés.

 

11. A nyertes Pályázó a feladatok ellátása ideje alatt vállalt kötelezettségeiért maga felel,  ugyancsak a működése alatt keletkező esetleges kárért, mind a munkajogi, a pénzügyi és a polgári jogi szabályok szerint felel.

 

12. A nyertes Pályázó köteles minden évben írásbeli szakmai beszámolót készíteni az Önkormányzat részére, amely áttekinti és értékeli az adott évben végzett közművelődési munkát, az ezen megállapodásban vállalt szakmai kötelezettségek megvalósulását, illetve megállapítja a következő év feladatait, annak költségvetési támogatását.

 

13. Az Önkormányzat részéről a nyertes pályázóval a kapcsolatot tartja, és a kontrollt végzi az Oktatási , Közművelődési és Sport Bizottság elnöke, a Polgármesteri Hivatal szakreferense.

 

14. A nyertes Pályázó a Klubot az átvételi jegyzőkönyv alapján a külső-belső állag minőségének megállapításával veszi át.

 

15. A Klub külső-belső állagának megóvásáról, karbantartásáról, javításáról a nyertes Pályázó gondoskodik. Az épület esetleges belső átalakításához, külső arculatának megváltoztatásához előzetesen kikéri az Önkormányzat hozzájárulását.

 

16.  Az intézmény felújítása az Önkormányzat feladata.

 

17. A nyertes Pályázó leltár szerint veszi át az intézmény berendezését, szakmai felszerelését, bútorzatát és azokért anyagi felelősséget vállal. Gondoskodik az átvett eszközök állagának megóvásáról, javításáról, és pótlásáról.

            Amennyiben nem hiánypótló új eszközök, bútorok, felszerelések kerülnek beszerzésre a vállalkozás megszűnésekor az eszközök megosztása az önkormányzati támogatás és a saját bevétel arányában illeti meg az Önkormányzatot, illetve a nyertes Pályázót.

 

     18. A megállapodás megszűnésekor az eszközökkel leltár szerint el kell számolni.

 

19. A nyertes Pályázó saját költségvetéséből fedezi a működési kiadásokat.

 

20. A Klubot az Önkormányzat 2012. január 1-jétől 2016. december 31-ig adja át működtetésre.

 

21. A közművelődési szerződés szükség szerint, közös megállapodással, 3 hónappal előbb, a gazdasági év végével módosítható, illetve felbontható.

 

22. A közművelődési megállapodás megszűnik:

 

- a megállapodásban megállapított határidő lejártával

- a tevékenység folytatására való jogosultság elvesztésével

- az Önkormányzat kezdeményezésére a nála fennálló érdekmúlás, érdekvesztés, vagy szolgáltatás-ellenszolgáltatás értékaránytalanná válása esetén egyoldalúan 6 hónap felmondási idővel

- a nyertes Pályázó kezdeményezésére a nála fennálló érdekmúlás, érdekvesztés vagy szolgáltatás-ellenszolgáltatás értékaránytalanná válása esetén egyoldalúan 6 hónap felmondási idővel.

 

 23. A szerződés megszűnése esetén el kell számolni. Elszámolás esetén a  közüzemi díjhátralékot az Önkormányzat nem veszi át azok a nyertes Pályázót terhelik, továbbá a tevékenység bővítéséből eredő többletfeladatok pénzügyi kihatását is a nyertes Pályázó viseli.

 

A pályázók köre:

 

A kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. számú törvény 78. § és 79. §-a, illetve a  helyi rendelet 5.§ (2) bekezdése alapján közművelődési megállapodás köthető:

1.  jogi személlyel (társadalmi szervezet, alapítvány, gazdasági társaság)

2.  magánszeméllyel (vállalkozó)

 

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 

1. a feladatellátására vonatkozó részletes szakmai tervet

2. szakmai tapasztalat, referenciák, eddigi közművelődési tevékenység bemutatását, a közreműködő közművelődési szakember nevét, végzettségét igazoló okmányt

3. a közművelődési feladatellátására vonatkozó jogosultság igazolására szolgáló dokumentumok másolatát:

-non-profit szervezetek: bírósági bejegyzést igazoló okirat másolata, az alapszabály, illetve alapító okirat másolata

-gazdasági társaság: cégbírósági bejegyzés, társasági szerződés másolata

-vállalkozók: vállalkozói igazolvány másolata

4. nyilatkozat: a pályázati kiírásban szereplő feladatok elvégzésének vállalásáról, az adott  feltételek elfogadásáról (melyek a közművelődési megállapodás részét fogják képezni)

5. nyilatkozat a közpénzekből nyújtott támogatások  átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. tv. szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról

6. közzétételi kérelem a közpénzekből nyújtott támogatások  átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. tv. 8.§ (1) bekezdés szerinti érintettségről

 

A határidőn túl érkezett, illetve a kötelező mellékleteket nem tartalmazó pályázatok elutasításra kerülnek, hiánypótlásra nincs lehetőség.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. november 18.

 

A pályázatokat Sárbogárd Város Önkormányzata címére (Polgármesteri Hivatal, 7000, Sárbogárd, Hősök tere 2.) kell benyújtani.

 

A pályázatok elbírálásának határideje: 2011. december 9.

 

A nyertes Pályázóval az Önkormányzat közművelődési megállapodást köt.

 2011. december 15.

 

A pályázati elbírálás eredményéről minden pályázót írásban értesítünk 2011. december 16.

 

Bővebb információt kérhetnek a Polgármesteri Hivatal szakreferensétől (7000, Sárbogárd, Hősök tere 2. I. emelet 21.).

 

Köszöntő


 

  Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése településünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási eredmény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehetségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester

 

 


EU-s pályázatok

EU-s pályázatok

Kémény Zrt.

Rendőrségi tájékoztató

Egyenlő Bánásmód Hatóság

Egyenlő Bánásmód Hatóság
Egyenlő bánásmód
- mindenkit megillet!


Pályázat KDOP 4.1.1

 

TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról
Vállalkozási szerződés módosítás
Tájékoztató a szerződés teljesítéséről

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató

 

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról 

 

 

L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 7
. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet

 


Újratervezés

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001 „Újratervezés” – Sárbogárd város központjának megújítása városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló mini-projektek

Közlemény

 

Közlemény II.

 

1.) "A civilszervezetek együttműködésének erősítése"

2.) "A környezettudatos szemlélet elterjesztése, erősítése Sárbogárdon" 

 

3. „A helyi identitástudat fejlesztése

4. „A „könyvtár” múltja, jelene és jövője

5. „Vállalkozói alapismeretek képzés és tanácsadás”

Pályázathoz kapcsolódó
mellékletek:

Jelentkezési lap

Szerződéstervezet

Szakmai beszámoló

Értesítőlevél minta

Pályázat életút

Kommunikáció

Helyszíni szemle jegyzőkönyv

Számla és bérösszesítők

 

 


TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON"
 
című projekt 
  
  
 
 
 
 
Bemutatás
                  
Megvalósítás  
 
Meghívó

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
 
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon"
 
című projekt
 
  
 
 
 
 
Bemutatás
 
Megvalósítás
 
Meghívó

Pályázat civil szervezeteknek

Vakok és gyengénlátók számára

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Tájékoztató (kézilabda)
VAX KÉZILABDA EGYESÜLET SÁRBOGÁRD
2019

2018
Határozat
Kérelem
 

Tájékoztató (kosárlabda)
 SÁRBOGÁRDI KOSÁRLABDA CLUB
 
Határozat

Kérelem
 

Tájékoztató (Sárszm. SE)
 Sárszentmiklósi SE sportfejlesztési program
 Határozat (2016.11.18): 
Határozat (2017.03.09): 
Határozat (2017-18): 
Határozat (2018.10.29):
Határozat (2019.08.21):
Határozat (2019.09.09):
Határozat (2019.11.29):
 Sportfejlesztési program(2017)
Sportfejlesztési program: 
 Sportfejlesztési program(2018)
 Sportfejlesztési program(2019)

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése
 KEOP-5.7.0/15-2015-091
  pályázat
 
Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése 
 
 
 

 

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése
 
KEOP-5.7.0/15-2015-0180
pályázat

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése


Egészségügyi tájékoztatók

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem